Account & Adminstration

\

Prem

Deputy CFO

\

Rakesh

\

Prabin Maharjan

\

Sailendra Khatri

\

Suju Khadka

\

Sunil Baniya

\

Chandika Oli

\

China Maya Tamang